Mše svatá – mešní texty - mešní řád - česky i latinsky

Se svolením převzato z knihy Modlitební kniha, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.

Vstupní obřady

K Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti
L Amen.
K Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství svatého Ducha ať je s vámi se všemi Gratia Domini nostri Jesu Christi, et caritas Dei, et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis.
L I s tebou.Et cum spiritu tuo.

Úkon kajícnosti Reue

K Dříve než uslyšíme Boží slovo a budeme slavit eucharistii, litujme svých hříchů. Fratres agnoscamus peccata nostra, ut apti simus ad sacra mysteria celebranda.
Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem,
že často hřeším myšlením, slovy i skutky
a nekonám, co mám konat:
je to má vina, má veliká vina.
Proto prosím Matku Boží, Pannu Marii, všechny anděly a svaté i vás, bratři a sestry,
abyste se za mě u Boha přimlouvali.
Confiteor Deo omnipotenti et vobis, fratres,
quia peccavi nimis cogitatione verbo,
opere et omissione: mea culpa,
mea culpa, mea maxima culpa.
Ideo precor beatam Mariam semper Virginem, omnes Angelos et Sanctos, et vos, fratres,
orare pro me ad Dominum Deum nostrum.
K Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
L Amen.
K Pane, smiluj se Kyrie, eleison
L Pane, smiluj se Kyrie eleison
K Kriste, smiluj seChriste, eleison.
L Kriste, smiluj se Christe, eleison
K Pane, smiluj seKyrie, eleison
L Pane, smiluj se Kyrie, eleison

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle.
Chválíme tě. Velebíme tě. Klaníme se ti. Oslavujeme tě.
Vzdáváme ti díky pro tvou velikou slávu. Pane a Bože, nebeský králi, Bože, Otče všemohoucí.
Pane, jedno rozený Synu, Ježíši Kriste, Pane a Bože, Beránku Boží, Synu Otce. Ty, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi;
ty, který snímáš hříchy světa, přijmi naše prosby.
Ty, který sedíš po pravici Otce, smiluj se nad námi.
Neboť ty jediný jsi Svatý, ty jediný jsi Pán, ty jediný jsi Svrchovaný, Ježíši Kriste, se svatým Duchem ve slávě Boha Otce. Amen.
Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te,
gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam, Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite, Jesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris;
qui tollis peccata mundi, miserere nobis;
qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram,
qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Jesu Christe, cum sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen.

Bohoslužba slova

První čtení - žalm;
druhé čtení - aleluja
Slyšeli jsme slovo Boží. Verbum Domini.
Bohu díky. Deo gratias.
Evangelium K Pán s vámi. Dominus vobiscum.

L I s tebou. Et cum spiritu tuo.
K Slova svatého evangelia podle ...
Lectio sancti Evangelii secundum ...

L Sláva tobě, Pane. Gloria tibi, Domine.
K Slyšeli jsme slovo Boží. Verbum Domini.

L Chvála tobě, Kriste. Laus tibi, Christe.

Homilie

Vyznání víry

Credo

Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného.
Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky:
Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem:
skrze něho všechno je stvořeno.
On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe.
Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem.
Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben.
Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce.
A znovu přijde ve slávě soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce.
Věřím v Ducha svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází,
s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků.
Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev.
Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů.
Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen.
Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum Jesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula.
Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum, non factum, consubstantialem Patri:
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato; passus et sepultus est,
et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem: qui ex Patre Filioque procedit.
Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur: qui locutus est per prophetas.
Et unam sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.
Et exspecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen.

Přímluvy

Bohoslužba oběti

K (díkůvzdání kněze)

L Požehnaný jsi, Bože, navěky. Benedictus Deus in saecula.
K Modlete se, bratři a sestry, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu, Otci všemohoucímu Orate, fratres: ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem
L Ať ji přijme ke své slávě a spáse světa Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis ad laudem et gloriam nominis sui, ad utilitatem quoque nostram totiusque Ecclesiae suae sanctae

Modlitba nad dary

K Pán S vámiDominus vobiscum
L I s tebouEt cum spiritu tuo
K Vzhůru srdceSursum corda
L Máme je u PánaHabemus ad Dominum
K Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci Gratias agamus Domino Deo nostro
L Je to důstojné a spravedlivéDignum et iustum est

Svatý

Svatý, Svatý, Svatý, Pán, Bůh zástupů Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth
Nebe i země jsou plny tvé slávy Pleni sunt caeli et terra gloria tua
Hosana na výsostech Hosanna in excelsis
Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně Benedictus qui venit in nomine Domini
Proto skrze Ježíše Krista, tvého Syna a našeho Pána, pokorně žádáme a prosíme, dobrotivý Otče: Te igitur clementissime Pater, per Iesum Christum, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus,
Přijmi a požehnej † tyto dary, tuto oběť svatou a nekrvavou et benedicas haec † dona, haec munera, haec sancta sacrificia illibata,
V jednotě s tvým služebníkem, naším papežem N., s naším biskupem N. zde se mohou jmenovat také pomocní a světicí biskupové a se všemi, kterým je svěřena pravá, obecná, apoštolská víra, obětujeme tyto dary především za tvou církev, svatou a obecnou. Po celém světě ji naplňuj pokojem, chraň, sjednocuj a veď: in primis, quae tibi offerimus pro Ecclesia tua sancta catholica: quam pacificare, custodire, adunare et regere digneris toto orbe terrarum: una cum famulo tuo Papa nostro N. et Antistite nostro N. et omnibus orthodoxis, atque catholicae et apostolicae fidei cultoribus.
Pamatuj, Bože, na své služebníky a služebnice, které ti dnes připomínáme (zvláště na N.). Memento, Domine, famulorum famularumque tuarum N. et N
Pamatuj také na všechny kolem shromážděné; vždyť jejich víru i zbožnost znáš. Za ně ti přinášíme a oni ti přinášejí tuto oběť chvály za sebe i za všechny sobě blizké, za život v bezpečí, za vykoupení a naději ve spásu a modlí se k tobě, Bože věčný, živý a pravý. et omnium circumstantium, quorum tibi fides cognita est et nota devotio, pro quibus tibi offerimus: vel qui tibi offerunt hoc sacrificium laudis, pro se suisque omnibus: pro redemptione animarum suarum, pro spe salutis et incolumitatis suae: tibique reddunt vota sua aeterno Deo, vivo et vero.
V tomto společenství také uctíváme slavnou Pannu Marii, Rodičku našeho Boha a Pána, Ježíše Krista, jejího snoubence svatého Josefa, tvé svaté apoštoly a mučedníky Petra a Pavla, Ondřeje, (Jakuba, Jana, Tomáše, Jakuba, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Šimona a Tadeáše, Lína, Kléta, Klementa, Sixta, Kornélia, Cypriána Vavřince, Chryzogona, Jana a Pavla, Kosmu a Damiána) a všechny tvé svaté. Pro jejich zásluhy a na jejich přímluvu ať nás vždycky a všude chrání tvá moc. (Skrze našeho Pána, Ježíše Krista. Amen.) Communicantes, et memoriam venerantes, in primis gloriosae semper Virginis Mariae, Genitricis Dei et Domini nostri Iesu Christi: sed et Beati Ioseph, eiusdem Virginis Sponsi, et beatorum Apostolorum ac Martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andreae, (Iacobi, Ioannis, Thomae, Iacobi, Philippi, Bartholomaei, Matthaei, Simonis et Thaddaei: Lini, Cleti, Clementis, Xysti, Cornelii, Cypriani, Laurentii, Chrysogoni, Ioannis et Pauli, Cosmae et Damiani) et omnium Sanctorum tuorum; quorum meritis precibusque concedas,ut in omnibus protectionis tuae muniamur auxilio. (Per Christum Dominum nostrum. Amen.)
Přijmi tedy milostivě, Bože, oběť svých služebníků i celé své rodiny. Dej našim dnům svůj řád a mír. Vysvoboď nás od věčné záhuby a připočti k zástupu vyvolených Hanc igitur oblationem servitutis nostrae, sed et cunctae familiae tuae, quaesumus, Domine, ut placatus accipias: diesque nostros in tua pace disponas, atque ab aeterna damnatione nos eripi, et in electorum tuorum iubeas grege numerari.
(v Kristu, našem Pánu. Amen) (Per Christum Dominum nostrum. Amen.)
Učiň, Bože, ty sám, ať je tato oběť v plnosti tvého požehnání tobě zasvěcená, pravoplatná a duchovní, hodná tvého zalíbení; ať se nám stane tělem a krví tvého milovaného Syna, našeho Pána Ježíše Krista. Quam oblationem tu, Deus, in omnibus, quaesumus benedictam, adscriptam, ratam, rationabilem, acceptabilemque facere digneris: ut nobis Corpus et Sanguis fiat dilectissimi Filii tui, Domini nostri Iesu Christi.
Neboť on večer před svým utrpenímHosanna in excelsis
vzal do svatých a ctihodných rukou chléb, pozdvihne oči, pozdvihl oči k nebi, k tobě, svému Otci všemohoucímu, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl: accepit panem in sanctas ac venerabiles manus suas, elevat oculos, et elevatis oculis in caelum ad te Deum, Patrem omnipotentem, tibi gratias agens, benedixit, fregit, deditque discipulis suis, dicens:

proměňování

Když přišla hodina, abys ho, Otče, oslavil, ukázal všechnu svou lásku a těm, které zanechával ve světě, se vydal do krajnosti:
Při večeři vzal chléb požehnal jej, lámal, dával svým učedníkům a řekl:
VEZMĚTE A JEZTE Z TOHO VŠICHNI: TOTO JE MOJE TĚLO, KTERÉ SE ZA VÁS VYDÁVÁ.
Také vzal kalich naplněný vínem, vzdal ti díky, dal jej svým učedníkům a řekl:
VEZMĚTE A PIJTE Z NĚHO VŠICHNI:
TOTO JE KALICH MÉ KRVE, KTERÁ SE PROLÉVÁ ZA VÁS A ZA VŠECHNY NA ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ.
TOTO JE SMLOUVA NOVÁ A VĚČNÁ.
TO KONEJTE NA MOU PAMÁTKU.

Po proměňování

K Tajemství víry Mysterium fidei
L Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme
na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste
Mortem tuam annuntiamus Domine,
et tuam resurrectionem confitemur, donec venias
Potom kněz s rozpjatýma rukama říká:
Proto na památku požehnané smrti, slavného vzkříšení a nanebevstoupení tvého Syna,
našeho Pána Ježíše Krista, obětujeme, Bože,
ke tvé slávě my, tvoji služebníci i tvůj svatý lid, dar z tvých darů,
oběť čistou, oběť svatou, oběť neposkvrněnou:

svatý chléb věčného života a kalich věčné spásy.
Deinde sacerdos, extensis manibus, dicit:
Unde et memores, Domine, nos servi tui,
sed et plebs tua sancta, eiusdem Christi Filii tui, Domini nostri,
tam beatae passionis, necnon et ab inferis resurrectionis,
sed et in caelos gloriosae ascensionis:
offerimus praeclarae maiestati tuae de tuis donis ac datis,
hostiam puram, hostiam sanctam, hostiam immaculatam,.Panem sanctum vitae aeternae,et Calicem salutis perpetuae.
Shlédni na ně s vlídnou a jasnou tváří. Přijmi je se zalíbením
jako oběť svého služebníka, spravedlivého Ábela,
jako oběť našeho praotce Abraháma,
jako oběť z rukou svého kněze Melchizedecha,
jako oběť svatou a neposkvrněnou.
Supra quae propitio ac sereno vultu respicere digneris:
et accepta habere, sicuti accepta haberedignatus es munera pueri tui iusti Abel,
et sacrificium Patriarchae nostri Abrahae:
et quod tibi obtulit summus sacerdos tuus Melchisedech,
sanctum sacrificium, immaculatam hostiam.
Skloní se, sepne ruce a pokračuje:
V pokoře tě prosíme, všemohoucí Bože:
Přikaž svému svatému andělu, ať ji přenese na tvůj nebeský oltář, před tvář tvé božské velebnosti. A nás všechny, kdo máme účast na tomto oltáři a přijmeme toto svaté tělo a krev tvého Syna,
naplň veškerým nebeským požehnáním a milostí
skrze Krista, našeho Pána. Amen
Inclinatus, iunctis manibus, prosequitur:
Supplices te rogamus, omnipotens Deus:
iube haec perferri per manus sancti Angeli tui in sublime altare tuum, in conspectu divinae maiestatis tuae: ut, quotquot ex hac altaris participatione sacrosanctum Filii tui Corpus, et Sanguinem sumpserimus,
omni benedictione caelesti et gratia repleamur.
Per Christum Dominum nostrum. Amen.
Pamatuj také, Bože, na své služebníky a služebnice, kteří nás předešli se znamením víry a spí spánkem pokoje Memento etiam, Domine, famulorum famularumque tuarum N. et N., qui nos praecesserunt cum signo fidei, et dormiunt in somno pacis
Do místa občerstvení, světla a míru uveď všechny, kdo odpočinuli
v Kristu našem Pánu. Amen
Ipsis, Domine, et omnibus in Christo quiescentibus locum refrigerii, lucis et pacis, ut indulgeas, deprecamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen
I nám, hříšníkům, kteří ti sloužíme s důvěrou ve tvé velké slitování,
dej podíl a společenství se svými svatými apoštoly a mučedníky: Janem, štěpánem, Matějem, Barnabášem, (Ignácem, Alexandrem, Marcelinem, Petrem, Felicitou, Perpetuou, Agátou, Lucii, Anežkou, Cecílií, Anastázií) a se všemi svými svatými. Neposuzuj nás podle skutků, ale přijmi nás do jejich společnosti jako štědrý dárce milosti.
Skrze našeho Pána, ježíše Krista.
Nobis quoque peccatoribus famulis tuis,de multitudine miserationum tuarum sperantibus,
partem aliquam et societatem donare digneris, cum tuis sanctis Apostolis et Martyribus: cum Ioanne, Stephano, Matthia, Barnaba, (Ignatio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnete, Caecilia, Anastasia) et omnibus Sanctis tuis: intra quorum nos consortium, non aestimator meriti, sed veniae, quaesumus, largitor admitte.
Per Christum Dominum nostrum
Neboť skrze něho toto všechno stále tvoříš a je to dobré, všechno posvěcuješ, životem naplňuješ, žehnáš a nám rozděluješ Per quem haec omnia, Domine, semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et praestas nobis.
Vezme paténu s hostiemi a kalich, pozdvihne je a říká:
Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků.
Accipit patenam cum hostia et calicem, et utrumque elevans, dicit:
Per ipsum, et cum ipso, et in ipso est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum

Vaterunser

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Amen
Pater noster, qui es in caelis,
sanctificetur nomen tuum;
adveniat regnum tuum;
fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;
et ne nos inducas in tentationem;
sed libera nos a malo.
Amen

Přijímání Kommunion

K Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, ..
našeho spasitele Ježíše Krista
Libera nos, quaesumus, ...
nostri Jesu Christi.
L Neboť tvé je království i moc a sláva navěky Quia tuum est regnum, et potestas, et gloria in saecula
K Pane Ježíši Kriste... na věky věků Domine Jesu... in saecula saeculorum.
L Amen.
K Pokoj Páně ať zůstává vždycky s vámi Pax Domini sit semper vobiscum
L I s tebou Et cum spiritu tuo
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, daruj nám pokoj Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem
K Hle, Beránek Boží, který na sebe vzal hříchy světa.
Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově
Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi.
Beati qui ad cenam Agni vocati sunt
L Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel,
ale řekni jen slovo, a má duše bude uzdravena
Domine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum,
sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea

Modlitba po přijímání

Závěrečné obřady

K Pán s vámi Dominus vobiscum
L I s tebou Et cum spiritu tuo
K Požehnej vás všemohoucí Bůh,
Otec i Syn i Duch svatý
Benedicat vos omnipotens Deus
Pater, et Filius et Spiritus Sanctus
L Amen
K Jděte ve jménu PáněIte, missa est
L Bohu díkyDeo gratias

Vysvětlivky: K - kněz L - lid

http://www.liturgie.cz/temata/mse-svata/eucharisticka-modlitba/texty-eucharistickych-modliteb/a/1-eucharisticka-modlitba-neboli-rimsky-kanon