Verben

Deutsch Infinitiv Vergangenheit Zukunft
sein být jsem, jsi, je
jsme,iste, jsou
byl, byla, bylo budu
tun dělat dělám, děláš, dělá, děláme, děláte, dělají delal budu dělat
haben mít mam, maš, ma
máme, máte maji
měl budu mít
geben dát dám, dáš, dá,
dáme, dáte, dají
dal, dala, dalo
nehmen brát beru, bereš, bere, bereme, berete, berou bral, brala, bralo  
         
stehen stát stojím, stojíš, stojí, stojíme, stojíte, stojí stál, stála, stálo  
sich ereignen stát se stanu se, staneš se, stane se, staneme se, stanete se, stanou se stal se, stala se, stalo se  
gehen jít jdu, jdeš, jde, jdeme, jdete, jdou šel, šla, šlo
  chodit chodím, chodíš, chodí chodil budu chodit (půjdu)
fahren jet jedu, jedeš, jede, jedeme, jedete, jedou jel, jela, jelo  
 (öfters) jezdit jezdim, jezdíš, jezdi jezdil
wünschen chtít chci, chceš, chce, chceme, chcete, chtějí chtěl, chtěla, chtělo
können moci můžu, můžeš, může, můžeme, můžete, mohou (můžou) mohl  
kommen  dostat se      
wissen  umět umim, umiš, umí, umime, umíte,    
treffen potkat       
tragen nosit      
bekommen dostat dostanu, dostaneš, dostane, dostaneme, dostanete, dostanou
dürfen smít

dívat schauen
poslouchat hören
sbirat sammeln
zajimat se sich interessieren
zdát se träumen, scheinen


kupovat kaufen
kupuji, kupuješ, kupuje, kupujeme, kupujete, kupují

fotografovat fotografieren
milovat lieben
lyžovat Ski fahren
stanovat zelten
tancovat tanzen

mýt waschen
myji, myješ, myje, myjeme, myjete, myji

hrát spielen
hraji, hraješ, hraje, hrajeme, hrajete, hraji

pít trinken
piji (piju), piješ, pije, pijeme, pijete, pijí (pijou)


prosit bitten
prosím, prosíš, prosí, prosíme, prosíte, prosí

vařit kochen
tešit freuen

rozumět verstehen
rozumím, rozumíš, rozumí, rozumíme, rozumíte, rozumí


zapomenout vergessen
zapomenu, zapomeneš, zapomene, zapomeneme, zapomenete, zapomenou

něst tragen
nesu, neseš, nese, neseme, nesete, nesou

plést stricken


Unregelmäßige Verben

vědět wissen
vím, víš, ví, víme, víte, ví (or vědí)

jíst essen
jím, jíš, jí, jíme, jíte, jí (or jedí)          jedl

spát schlafen
spím, spíš, spí, spíme, spíte, spí

bát se sich fürchten
bojím se, bojíš se, bojí se, bojíme se, bojíte se, bojí se

stát stehen
stojím, stojíš, stojí, stojíme, stojíte, stojí

stát se sich ereignen
stanu se, staneš se, stane se, staneme se, stanete se, stanou se

číst lesen
čtu, čteš, čte, čteme, čtete, čtou       četl

psát schreiben
píšu (or píši), píšeš, píše, píšeme, píšete, píšou (or píší)

vzít nehmen
vezmu, vezmeš, vezme, vezmeme, vezmete, vezmou

růst wachsen
rostu, rosteš, roste, rosteme, rostete, rostou